Algemene Ledenvergadering Tandje Bij
Dinsdag 11 februari 2020 aanvang 19:30 uur.

 

Agenda

 1. Opening / mededelingen:
  1. Algemene mededelingen.
  2. In-uitgaande post.
 2. Jaarverslagen:
  1. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering Tandje Bij 2019
  2. Goedkeuring jaarverslag secretaris.
  3. Financieel overzicht penningmeester.
  4. Verslag en goedkeuring kascontrolecommissie. ( Kees, Onno )
  5. Begroting 2020.
 3. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend voorzitter Wim Poot (herkiesbaar)
  2. Bestuursverkiezing; Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor de vacature binnen het bestuur tot de dag voor de jaarvergadering

Bij meerdere kandidaten zal er stemming plaats vinden.

 1. Contributie:
  1. Vaststellen contributie voor 2021.
 2. Kleding / sponsoring:
  1. Bestelling kleding maart
  2. 2021 nieuw sponsorcontract
  3. Kleding passen / bestellen oktober
 3. Evaluatie 2019:
  1. Aangeboden programma.
  2. Speciale tochten ook voor B-rijders
  3. B-groep en woensdag avond rit
 4. Programma 2020:
  1. Fietskalender
 5. Tandje Bij 40 jaar 1980 > 2020
  1. Voorstel programma.
 • Rondvraag
 • Sluiting